The Brain®(大脑)数字再循环阀

The Brain®(大脑)数字再循环阀

产品规格

型号 水量 热水出口连接尺寸
DRV25 170 lpm (45 gpm) 25 mm (1″)
DRV40 371 lpm (98 gpm) 40 mm (1-1/2″)
DRV50 712 lpm (188 gpm) 50 mm (2″)
DRV80 712 lpm (188 gpm) 80 mm (3″)

The Brain®(大脑)数字再循环阀

The Brain®(大脑)专为连续再循环热水系统而设计,通过向使用点提供一致的预设温度来提高系统性能和安全性。