The Brain®(大脑)数字再循环阀

The Brain®(大脑)数字再循环阀

产品规格

型号 水量 热水出口连接尺寸
DRV25G 150 lpm (40 gpm) 25 mm (1")
DRV40G 300 lpm (79 gpm) 38 mm (1-1/2")
DRV80G 600 lpm (159 gpm) 76 mm (3")

The Brain®(大脑)数字再循环阀

The Brain®(大脑)专为连续再循环热水系统而设计,通过向使用点提供一致的预设温度来提高系统性能和安全性。